A jelenlegi rendkívüli helyzetben átmenetileg a támogatás igénybevételének lehetősége is módosult.

Ki veheti igénybe a támogatást?

A támogatásra az a magyar állampolgár és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39.§ (1) bekezdés a) és c)-h) pontjában meghatározott személy jogosult, aki a Kormányrendelet hatálybalépése, azaz 2018. július 1-ét követően tett sikeres közlekedési alapvizsga napján a huszadik életévét még nem töltötte be.

A változás: meghosszabbodó határidő

A veszélyhelyzetre tekintettel a KRESZ tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásra való jogosultság annak a személynek is megállapítható, aki a huszadik életévét a veszélyhelyzet időtartama alatt tölti be, ha a sikeres KRESZ vizsga napja a veszélyhelyzet megszűnését követő hatodik hónap utolsó napjáig terjedő időszakra esik.

A támogatás mértéke

A támogatás mértéke a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres vizsga igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, legfeljebb azonban huszonötezer forint.

Ügyintézés

A támogatás megállapítása iránti kérelem a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságához nyújtandó be elektronikus úton, vagy formanyomtatványon. Az eljárás költségmentes.

A kérelem a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga letételét követő egy éven belül nyújtható be. Ez a határidő is jogvesztő.

A kérelemhez feltétlenül őrizzük meg a vizsgadíj és igazgatási szolgáltatási díj összegét és befizetését igazoló bizonylatot, mert azt a kérelemhez mellékelni kell.

A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatás szabályait az 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelet tartalmazza.

Forrás: ado.hu