Tájékoztató

Mint minden autósiskola, úgy a Vezető is kötelezően közzé kell tegyen bizonyos dokumentumokat. Ebben a menüpontban találhatók tehát a vezető Autós-Motoros Iskola statisztikái, adatkezelési, valamint képzési tájékoztatója.

STATISZTIKA

2020. 4. negyedév

KategóriaÁKÓVSMKépzési költség
B124,40%Elmélet: 61,54%
Gyakorlat: 72,73%
212 066 Ft
A101,54%Elmélet: NA
Gyakorlat: 100%
151 450 Ft
A2101,54%Elmélet: NA
Gyakorlat: 100%
NA
A1101,54%Elmélet: NA
Gyakorlat: 100%
NA
AMNANA82 800 Ft

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1.Adatkezelő megnevezése: Vezető Autós-Motoros Iskola

1.1     Adatkezelő elérhetőségei

1.2     Telephely (iroda): 1152 Budapest Dugonics u. 58.

1.3     E-mail, telefon: motorjogsik@gmail.com, 20/516-9059

Adatkezelő honlapja: www.autojogsi.hu

 2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről: https://www.naih.hu/files/GDPR_TXT_HU.pdf  – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény:  https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV  – az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0300100.TV – a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?dbnum=1&docid=A0500024.GKM&mahu=1 – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény:  https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0000100.TV

 3. A szerződés megkötéséhez, illetve teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés

3.1. A kezelt adatok köre

Név, születési név, anyja neve, születési hely és idő, állampolgárság, lakcím, értesítési cím, telefonszám, e-mail cím, személyazonosító okmány adatai, járművezetői vizsgához a vizsgázó személy 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet szerint előírt adatainak vizsgáztató közlekedési hatóság általi regisztrálása, járművezetői igazolvány adatai, vezetői engedély adatai, nyilatkozat alapfokú iskolai végzettségről, felmentést igazoló okmány adatai, egészségügyi alkalmasságának adatai,  járművezetéstől eltiltásának adatai, okmányai visszavonásának adatai, után képzési kötelezettségére vonatkozó adatai, vezetési jártasság igazolására vonatkozó adatai, tanfolyammentes vizsgára kötelezésének adatai, kényszergyógyítás vagy kényszergyógykezelés ténye soron kívüli egészségi alkalmassági igazolás adatai, rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatának adatai, gondviselő neve 16. életévét be nem töltött gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló személy azonosítása, gondviselő telefonszáma, gondviselő email címe.

3.2  Az adatkezelés célja

A szerződés teljesítése érdekében a közúti  járművezetői vizsgához a vizsgázó személy 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet szerint előírt adatainak vizsgáztató közlekedési hatóság általi regisztrálása.

3.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, illetve az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Az Adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul és a szerződés kötésének előfeltétele. Amennyiben Ön személyes adatainak kezeléséhez nem járul hozzá, illetve nem teljesíti az adatszolgáltatást, úgy a szerződés nem jön létre.

3.3. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatait a szerződésből fakadó követelések érvényesíthetőségének elévüléséig, valamint a kapcsolódó jogszabályok által előírt időtartamig, de legalább a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény számviteli bizonylatok megőrzési kötelezettségére vonatkozó rendelkezések szerinti időtartamig, azaz 8 évig kezeli.

 4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

4.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő férhet hozzá annak érdekében, hogy az Adatkezelő teljesítse az Ön és az Adatkezelő között létrejött szerződést.  Az Adatkezelő adatfeldolgozókat vesz igénybe egyes adatkezelési műveletek elvégzéséhez. Az E-Educatio Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59.), mint adatfeldolgozó biztosítja az e-Titán Rendszert1, melyben az Ön személyes adatai az e-Titán képzési adminisztrációs rendszer használata esetén rögzítésre kerülnek az adatkezelővel megbízási jogviszonyban álló Ügynökök, valamint Szakoktatók, mint adatfeldolgozók a személyes adatok gyűjtését és rögzítését végezhetik.  Az e-Titán Rendszer az e-learning rendszerű elméleti képzés megkezdésekor, illetve a képzés befejezésekor továbbítja a közlekedési hatóság részére a közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM rendeletben meghatározott adatokat. Az Adatkezelő a Szakoktató kiválasztását követően továbbítja az Ön adatait a vele megbízási jogviszonyban álló Szakoktatónak a gyakorlati képzés megkezdése érdekében. Előfordulhat továbbá, hogy az Adatkezelőnek jogszabályi előírás alapján hatóságok vagy kormányzati szervek részére át kell adnia az Ön személyes adatait. Átadhatunk továbbá Önnel kapcsolatos személyes adatokat akkor is, ha ezt nemzetbiztonsági, jogérvényesítési vagy egyéb közérdekű szempontból szükséges. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

4.2. Adatbiztonsági intézkedések A tényleges adatkezelés az e-Titán Rendszerben történik. Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatát védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a hozzáférés célhoz kötött, a hozzáféréshez jogosultak köre korlátozott és pontosan nyilvántartott, valamint az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során a hatályos jogszabályoknak megfelelő, az adatkezelés menetét részletesen előíró belső szabályzata4 alapján jár el.

 5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

5.1. A tájékoztatás kéréshez (hozzáféréshez) való jog Ön az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet az alábbiakról: – az Adatkezelő milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból és mennyi ideig kezeli, – az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. Az Adatkezelő az Ön kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

5.2. A helyesbítéshez való jog Ön az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken, valamint az e-Titán Rendszeren belül biztosított felületeken keresztül kérheti, hogy az Adatkezelő helyesbítse személyes adatait, továbbá önállóan módosíthatja megadott e-mail címét. Az Adatkezelő a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben, vagy a bejelentés helyén értesíti.

Törölhető, ha a Képzőszerv nem dolgozik adatfeldolgozást is végző ügynökökkel.  E-learning képzés igénybevétele esetén.  Saját hatáskörben létrehozható, amennyiben azonban a Képzőszerv nem hoz létre belső szabályzatot a rendelkezés törlendő!

5.3. A törléshez való jog Ön az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:  – a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; – Ön visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; – Ön tiltakozik, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; – az Ön személyes adatait jogellenesen kezelték; – a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; – a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. A törlési kérelmet az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, továbbá a törlési kérelem teljesítéséről vagy a törlési kérelem jogszerű indokon alapuló megtagadásáról az Ön által megadott elérhetőségen értesíti.

5.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog Az Ön 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül benyújtott kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbiak valamelyikének teljesülése esetén: – ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozhat, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; – az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; – az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; – Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozhat, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben. Az Adatkezelő a korlátozott személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti. Az Adatkezelő Önt a korlátozás feloldásáról köteles előzetesen tájékoztatni.

5.5. A tiltakozáshoz való jog Ön az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő a személyes adatait  – közvetlen üzletszerzés céljából, – az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához, – az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése céljából, – tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kezeli.

Tiltakozás esetén, ha az a közvetlen üzletszerzésre vonatkozik, úgy az Adatkezelő a továbbiakban közvetlen üzletszerzés érdekében az Ön személyes adatait tovább nem kezeli.

Egyéb esetben az Adatkezelő a tiltakozást indokolatlan késedelem nélkül megvizsgálja és annak megalapozottságáról döntést hoz, a döntésről pedig Önt írásban tájékoztatja.

5.6. Az adathordozhatósághoz való jog Ön jogosult arra, hogy az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, valamint jogosult arra is, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje az Adatkezelőtől személyes adatainak egy másik adatkezelőhöz továbbítását.

 6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén kérjük, hogy először vegye fel a kapcsolatot az Adatkezelővel az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül, a helyzet békés, megegyezésen alapuló rendezése érdekében. Amennyiben a helyzet nem kerül rendezésre tárgyalásos úton vagy nem kívánja ezt a módot igénybe venni, úgy a következő jogérvényesítési lehetőségei vannak: – A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat, az alábbi elérhetőségeken: Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36 (1) 391 1400 Fax: +36 (1) 391 1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

– Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

 7. Értelmező rendelkezések

Személyes adat: az Önnel kapcsolatba hozható adat, így például az Ön neve, email címe, arcképe, hangja, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az ezekből levonható következtetés. – Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. – Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy (pl. korlátolt felelősségű társaság), illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (pl. egyesület), amely meghatározza az adatok kezelésének célját, illetve meghozza és végrehajtja vagy végrehajtatja az adatkezelésre vonatkozó döntéseket. – Adatkezelés: az adatokon végzett művelet, így például a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, törlése, megsemmisítése, kép- vagy hangfelvétel készítése stb.

– Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
– Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, így például az adatok tárolásának biztosítása, könyvelési feladatok ellátása.  – Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

8. Egyéb

8.1. Jelen adatkezelési tájékoztató 2018. 05. 25-én lép hatályba.

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. A képzőszerv neve: Vezető Autós-Motoros Iskola 1152 Budapest Dugonics u. 58.
motorjogsik[kukac]gmail[pont]com 06/20-516-9059 www.autojogsi.hu

2. Cégforma: Egyéni vállalkozó

3. Vállalkozói engedély száma: ES-071724 Nyilvántartási szám: 5012861

4. Iskolavezető adatai: Czebe Tamás motorjogsik[kukac]gmail[pont]com
Telefonszáma: 06/20-516-9059

5. Ügyfélfogadó címe: 1152 Budapest Dugonics u. 58.
Telefonszáma: 06/20-516-9059
Ügyfélfogadási időpontok: Hétfő-kedd-szerda: 14:00-17:00

6. Címe: 1152 Budapest Dugonics u. 58, Telefonszáma: 06/20-516-9059

7. A tanfolyamra való felvétel módja: A tanfolyamra való beiratkozás kizárólag személyesen lehetséges.

Lásd: a kategóriára vonatkozó részletes mellékletet.

Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes elméleti tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára. Ennek költsége a tanulót terheli. Az elméleti vizsga 2 évig érvényes.

Járműkezelési vagy rutin vizsgára csak az bocsátható, aki a tanfolyam e részét igazoltan elvégezte, a kötelező órákat levezette, valamint az alapfokú iskolai végzettséget igazoló okmányt már bemutatta a hatóságon(motor, teherautó, busz).

Forgalmi vizsgára csak az bocsátható, aki a kötelező órákat, valamint a menettávolságokat teljesítette, és sikeres járműkezelési, valamint az alapfokú iskolai végzettséget igazoló okmányt már bemutatta a hatóságon.

Vizsgáit az első sikeres Közlekedési alapismeretek (elméleti) vizsga időpontjától számított 2 éven belül kell teljesíteni. A határidő leteltével új tanfolyamon kell részt vennie.

Elméleti vizsga nélkül megszerezhető kategóriák esetén a sikeres forgalmi vizsgának a vezetési karton érvényesítésétől számítva 1 éven belül kell eleget tenni.

A hitelesítést a Vizsgáztatási Osztály végzi az autósiskola kérésére.

8. Előírt egészségi és PÁV alkalmassági vizsgálatok: 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról A közúti járművezető-jelöltet és a közúti járművezetőt az előzetes, az időszakos vagy soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálat alkalmával az alábbi két csoport valamelyikébe kell sorolni:1. alkalmassági csoportba kell sorolni azt a közúti járművezetőt, aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.) 2. melléklete szerinti „A1″ alkategóriába, „A2″ alkategóriába, „A” korlátozott kategóriába, „A” kategóriába, „B1″ alkategóriába, „B” kategóriába, „B+E” kategóriába tartozó járművet vezet vagy kíván vezetni;

b) a 2. alkalmassági csoportba kell sorolni azt a közúti járművezetőt, aki

ba) a KR. 2. melléklete szerinti „C1″, „C1+E”, „C”, „C+E”, „D1″, „D1+E”, „D”, „D+E” kombinált vagy „TR” trolibusz kategóriába tartozó járművet vezet vagy kíván vezetni,

bb) a közúti közlekedési szolgáltatás keretében közúti járművet, megkülönböztető jelzéssel ellátott közúti járművet vezet vagy kíván vezetni, valamint akit közúti járművezetői munkakörben foglalkoztatnak, függetlenül a vezetni kívánt jármű kategóriájától. (2) Az egészségi alkalmasságot arra a csoportra vonatkozóan kell megállapítani, amelyre azt az orvosi vizsgálaton megjelent személy kérte. Az 1. alkalmassági csoportra vonatkozóan alkalmasnak minősített személy nem folytathat olyan járművezetői tevékenységet, amelyhez a 2. alkalmassági csoport szerinti egészségi alkalmasság megállapítása szükséges. A 2. alkalmassági csoportba sorolt személyt, egészségi alkalmasságának megállapítása esetén, alkalmasnak kell tekinteni az 1. alkalmassági csoport tekintetében is.

41/2004. (IV. 7.) GKM rendeleta közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról

A pályaalkalmassági vizsgálaton megállapított minősítés a következő alkalmassági kategóriákra vonatkozhat.

a) I. alkalmassági kategória: a megkülönböztető jelzést használó gépjármű vezetése,
b) II. alkalmassági kategória:
ba) a közúti közlekedési szolgáltatás keretében személyszállítást végző autóbusz (trolibusz), személygépkocsi,
bb) a nemzetközi közúti személyszállítást végző autóbusz, amelyben a vezetőülésen kívül legalább 17 állandó ülőhely van,
bc) a veszélyes áru szállítását végző gépjármű vezetése,
c) III. alkalmassági kategória:
ca) a 7500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, közúti közlekedési szolgáltatást végző tehergépkocsi, vontató, nyerges vontató és járműszerelvény,
cb) a 7500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, nemzetközi közúti áruszállítást végző tehergépkocsi, vontató, nyerges vontató és járműszerelvény vezetése,

IV. alkalmassági kategória: az

a)-c) pontban nem említett gépjármű vezetése.
(5) Az I. pályaalkalmassági minősítés – az időszakos minősítés határidejének lejártát követően is – érvényes a II-IV. pályaalkalmassági kategóriára, a II. pályaalkalmassági minősítés a III-IV. pályaalkalmassági kategóriára, a III. pályaalkalmassági minősítés a IV. pályaalkalmassági kategóriára.
(6) A pályaalkalmassági minősítés – az 1. számú melléklet III. fejezetében foglalt pályaalkalmasságot korlátozó vagy kizáró okok alapján – 1-5 évig terjedő időtartamra korlátozható, a korlátozás hiányában az érvényesség – a
(7) bekezdésben foglalt kivétellel – az alkalmatlanság jogerős megállapításáig áll fenn.
(7) A megkülönböztető jelzést használó gépjármű vezetésére az I. alkalmassági kategóriában megállapított pályaalkalmassági minősítés (időszakos minősítés) legfeljebb öt évig érvényes.

4. § (1) A pályaalkalmassági vizsgálat elvégzésére vonatkozó kérelmet a PÁV-hoz kell benyújtani.

(2) A PÁV a 3. § (1) bekezdésének a)-e) pontja, valamint (2) bekezdésének a) és e) pontja alapján a pályaalkalmassági vizsgálatot a gépjárművezető kérelmére végzi e (3) Az I. és II. pályaalkalmassági minősítés megszerzése céljából pályaalkalmassági vizsgálatra az jelentkezhet, aki legalább két éve rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott bármely nemzetközi kategóriában folyamatosan hatályos vezetői engedéllyel, és nem minősül – a külön jogszabályban foglaltak alapján – kezdő vezetőnek.

5. § (1) A pályaalkalmassági vizsgálat megkezdése előtt a gépjárművezetőnek igazolnia kell, hogy járművezetésre egészségi szempontból alkalmas. A pályaalkalmassági vizsgálat abban az esetben végezhető el, ha a gépjárművezető a külön jogszabályban meghatározott személyi állapotra vonatkozó követelményeknek megfelel.

9. A tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei:
Lásd: a kategóriára vonatkozó részletes mellékletet.

Elsősegély-nyújtási ismeretek:

Az elsősegély-nyújtási ismeretek nem része a tanfolyamnak. Önállóan, fakultatív módon elvégezhető. Iskolánk az ehhez szükséges segítséget megadja.

Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított – igazolás  .Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését – végzettségükre tekintettel – az orvostudományi egyetemeken végzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, az állatorvos tudományi egyetemeken végzett állatorvosok, továbbá a védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói és közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, valamint az egészségügyi szakközépiskolát és szakiskolát végzettek az iskolai végzettséget tanúsító okirattal igazolhatják.

10.  A tanuló által igényelt tanfolyam tantárgyai, tanórák száma, időtartama:

Amennyiben E-learning távoktatás helyett tantermi képzést szeretne, a Vezető Autós-motoros Iskolával szerződésben álló: Autó-Plusz Autósiskola XIII. ker. Petneházi u. 16-18 Tel: 06/70-339-3999  Fally Gyula iskolavezetőnél van erre lehetősége.
Lásd: a kategóriára vonatkozó részletes mellékletet.

Valamint:

A gyakorlati képzés csak akkor kezdhető meg, ha a tanuló a kategória összes elméleti tárgyából sikeres vizsgát tett.

A gyakorlati órák 50 percesek, pihenő idő 10 perc. Két gyakorlati tanóra összevonható.

11. Járműhasználat:

Lásd: a kategóriára vonatkozó részletes mellékletet

12. Hiányzás pótlásának módja:

A tanuló az oktatóval egyeztetett gyakorlati órát, az óra megkezdése előtt legalább 48 órával jogosult lemondani, a gyakorlati óra díjának feszámítása nélkül. Hiányzásának pótlását szakoktatójával kell egyeztetnie.

13. A tandíj befizetésének módja:

A tandíj és vizsgadíj befizetése történhet egy összegben, részletfizetéssel, készpénzzel, átutalással.

Az elméleti tandíjat a tanfolyam elindítása után már nem áll módunkban visszafizetni.

Az autósiskola garantálja, hogy az egy összegben befizetett tandíjak árát nem emeli meg a beiratkozástól számított 6 hónapon belül. Részletes díjtáblázat a mellékletben található.

Kategóriákra bontott díjakat, egyéb felmerülő költségeket:

Lásd: a kategóriákra vonatkozó részletes mellékletben.

Másik iskolától átvett tanuló esetében egyszeri regisztrációs költséget számolunk fel, melynek díja B kategória esetében 20 000 Ft, A kategóriák esetében pedig 10 000 Ft.

Vizsgadíjak és azok megfizetésének módja:

A vizsgadíjak befizetését iskolánk intézi a Hatóság felé!

Kivétel: a sikertelen elméleti vizsgát követően – pótvizsgadíjat – a helyszínen lehet befizetni, ahol időpont-egyeztetéssel azonnal kérhető az ismételt KRESZ vizsga.

A pótvizsgadíj összege megegyezik az alapvizsgadíj összegével.

Amennyiben a vizsgázó késne, vagy nem jelenne meg, új vizsgaidőpontot csak a vizsgadíj ismételt megfizetése után kaphat, kivéve, ha a hiányzást betegség okozta és erről hivatalos igazolással rendelkezik (orvosi igazolás, táppénzes papír). A kérelmeket a betegség megszűnését követő 8 napon belül a Vizsgáztatási Osztályon személyesen kell leadni. A határidő elmulasztása esetén a Hatóság elutasítja a benyújtott kérelmeket. Vizsgánként egyszer vehető igénybe az orvosi felmentés.

Elsősegély-nyújtási ismeretek: hatósági vizsgadíj: 8200 Ft

14. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei:

Az iskolavezető a képzés megkezdése előtt mentesíti az egyes tantárgyak foglalkozásain való részvétel alól azt a tanulót, aki a tantárgynak megfelelő szakirányú képesítéssel rendelkezik. A mozgáskorlátozott, vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi foglalkozásain való részvétel alól – kérésére – az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre.

15. Áthelyezés:

Amennyiben a tanuló a képzés befejezése előtt más képzőszervnél folytatja a tanulmányait, úgy a teljesített oktatásról igazolást állítunk ki (Képzési igazolás). Tanuló kérelmére a képzési igazolást az iskola 3 munkanap alatt elkészíti 3 példányban. Mely tartalmazza a gyakorlati képzés óraszámát és az oktatott kilométert. A tanuló ebből 2 példányt a befogadó képzőszervnek átad, 1 példány az elbocsátó képzőszervnél marad.

A tanuló az igénybe vett kedvezményt köteles visszatéríteni az autósiskola részére.

16. Oktatási helyszínek:

A gyakorlati foglalkozások és vizsgák helyszíne: Bp., XIV. ker. Írottkő park 1.

17. Pótórák igénylésének módja:

A szükséges gyakorlati pótórák igénylését a tanuló képzésében résztvevő oktatóval kell egyeztetni. A sikertelen vizsgák után nincs kötelezően előírt óraszám az újabb vizsgák letételéhez.

Pótórák díja:

Lásd: a kategóriára vonatkozó részletes mellékletet

18. Engedélyező hatóság:

Információs és Technológiai Minisztérium Képzési és Vizsgáztatási Főosztálya 1082 Budapest Vajdahunyad utca 45.
Telefonszám: 1/814-1818

Felügyeleti Szerv:

Közlekedési, Alkalmassági és Vizsgaközpont Pest Megyei Hivatal
1141 Budapest Komócsy utca 17-19.
Telefonszám: 460-2214

Közlekedési, Alkalmassági és Vizsgaközpont Budapesti Hivatal
1119 Budapest Petzvál József utca 39.
Telefonszám: 371-3030

19. Vizsgázó joga és kötelessége:

A tanuló köteles az elméleti tanfolyamon részt venni, a foglalkozásról való esetleges hiányzást pótolnia kell. Köteles az oktatás díját, illetve a beiratkozáskor közölt tandíj részleteket a megállapodásnak megfelelően befizetni. A tanuló jogosult az oktatást bármikor megszakítani, azonban a megkezdett elméleti oktatás, vagy a gyakorlati oktatás díja nem téríthető vissza.

Gyakorlati vezetés időpontja az oktató, és a tanuló közös megállapodásával jön létre. A megbeszélt időpontot lemondani vagy megváltoztatni csak az oktatónál a vezetés megkezdése előtt 48 órával lehet. Amennyiben a tanuló a 48 órás kötelezettségnek nem tesz eleget, az iskola a tanórákat hiányzásnak tekinti. A tanuló köteles az előre egyeztetett időpontban gyakorlati oktatáson megjelenni. Hiányzás esetén az adott időre befizetett óradíjat elveszíti.

Az elmaradt órákat köteles a vezetési karton “További oktatási órák ” rovatában igazolva levezetni, és annak tandíját az iskolánál ismételten befizetni. Az előre megbeszélt helyen, és időben mind az oktató, mind a tanuló köteles egyaránt 20 percet várakozni az esetleges előre nem látható (járat kimaradás, forgalmi dugó stb.) késések miatt. A tanuló késése az óra befejezésének időpontját nem befolyásolja.

Ha az orvos a vizsgálata során korlátozást ír elő (szemüveg vagy kontaktlencse), a tanuló köteles mind a vezetés, mind a vizsgák során tartalék szemüveget vagy kontaktlencsét magával hordani. Amennyiben a rendeletnek nem tesz eleget, a vizsga nem tartható meg. A vizsga akkor sem tartható meg, ha a vizsgán nem tudja bemutatni a következő okmányokat: személyi igazolvány, útlevél, diákigazolvány 14 éves korig, kategóriás vezetői engedély, moped engedély, nyilatkozat. A befizetett vizsgadíját a Vizsgabizottság felhasználtnak tekinti, így csak újabb vizsgadíj befizetése után vizsgázhat. Ez okból elmaradt vizsga nem sikertelen vizsga!

A motoros tanuló kötelező felszerelése: bukósisak, szemüveg (a bukósisak kialakításától függően), protektoros hosszú nadrág és dzseki, protektoros kesztyű, magasszárú zárt cipő vagy csizma. A vizsgán szemüveg, kontaktlencse, vagy az okmányok hiánya miatt a vizsga nem tartható meg, az anyagi felelősség a tanulót terheli.

Tanuló kérelmére a „Képzési igazolást” a felhasznált órák és oktatott kilométerek feltüntetésével az iskola kiadja. A gyakorlati tandíjak a szerződéskötés időpontjában érvényesek, a kalkuláció alapjául szolgáló költségek változása esetén (pl. hatósági előírás, üzemanyag árváltozás stb.) változhatnak. Az autósiskola árváltoztatási jogát fenntartja!

Emellett:

A vizsgázónak joga van a kiírt vizsgaidőpontban a vizsgán részt venni. Amennyiben a saját hibáján kívül a vizsga elmaradna vagy meghiúsulna, úgy joga van ismételt vizsgaidőpontot kérni a vizsgadíj befizetése nélkül. Joga van a Vizsgáztatási Osztályon bejelentést tenni, ha a vizsga eredményével nem ért egyet, vagy ha zavaró eseményeket tapasztal a vizsgán. Az elméleti vizsga számítógépen történik. A tanulók panaszaikkal, észrevételeikkel az iskolavezetőhöz fordulhatnak személyesen, telefonon, emailen.

A vizsgázónak kötelessége a vizsga időpontjában pontosan, kulturáltan megjelennie. A vizsga megkezdése előtt nyilatkoznia kell arról, hogy alkohol vagy kábítószer hatása alatt nem áll. Tudomásul kell vennie azt, hogy ha a vizsgaeredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja, az a vizsga azonnali befejezését jelenti, amiről jegyzőkönyv is készül.

20. Vizsgadíjak és azok megfizetésének módja:

Lásd: a kategóriára vonatkozó részletes mellékletet.

A vizsgadíjak befizetését iskolánk intézi a Hatóság felé!

Kivétel: a sikertelen elméleti vizsgát követően – pótvizsgadíjat – a helyszínen lehet befizetni, ahol időpont-egyeztetéssel azonnal kérhető az ismételt KRESZ vizsga.

A pótvizsgadíj összege megegyezik az alapvizsgadíj összegével.

Amennyiben a vizsgázó késne, vagy nem jelenne meg, új vizsgaidőpontot csak a vizsgadíj ismételt megfizetése után kaphat, kivéve, ha a hiányzást betegség okozta és erről hivatalos igazolással rendelkezik (orvosi igazolás, táppénzes papír). A kérelmeket a betegség megszűnését követő 8 napon belül a Vizsgáztatási Osztályon személyesen kell leadni. A határidő elmulasztása esetén a Hatóság elutasítja a benyújtott kérelmeket. Vizsgánként egyszer vehető igénybe az orvosi felmentés.

21.  Vezetői engedély kiadásának feltétele:

A sikeres forgalmi vizsgát követő 5. munkanaptól bármely Okmányirodánál, illetve Kormányablaknál lehet kezdeményezni a személyesen bemutatott iratok alapján.

 • orvosi alkalmassági vélemény (első jogosítvány esetében)
 • közúti elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését bizonyító igazolvány
 • személyazonosságot igazoló okirat
 • meglévő vezetői engedély

Külföldi állampolgárok részére, az előírt 180 napos, bejelentett lakcím alapján adható ki a vezetői engedély.

Sikeres felkészülést és eredményes vizsgákat kívánok minden kedves Tanulónknak!

Czebe Tamás, iskolavezető

Kategóriák óraidíjai (jogosítvány árak)

Melléklet „B” kategóriához

Tanfolyamra való felvétel módja:

 • Képzésre az vehető fel, aki a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort 17. életévét betöltötte vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb.
 • Az alapfokú iskolai végzettség meglétéről nyilatkozott, bizonyítványát bemutatta.
 • Az autósiskolával megkötötte a felnőttképzési szerződést
 • Első tandíj részlet befizetése megtörtént.

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

 • Elméleti vizsgát az tehet, aki az egyéb feltételeknek megfelel és a 17. életévét betöltötte vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
 • A tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.
 • Orvosi alkalmassági igazolás leadása vizsgadíj befizetése megtörtént.
 • Kitöltötte a jelentkezési lapot.
 • A vizsgára jelentkezés feltételeként előírt képzési rész teljesítését a képző szerv igazolja.

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

 • Gyakorlati vizsgára bocsátható, aki a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort, a 17. betöltötte.
 • Elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott és a közlekedési alapismeretek vizsgája érvényes.
 • Meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette.
 • Gyakorlati tandíj, és a vizsgadíjak befizetése megtörtént.

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

 • A jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak a vizsgázó eleget tett, a választott kategória vizsgatárgyaiból megfelelt.
 • Az alapfokú iskolai végzettségét hitelt megfelelő hitelt érdemlően igazolta. Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással rendelkezik.

Kötelező gyakorlati óraszám, és minimum levezetett távolság km-ben:

 • Minimum 29 óra forgalmi gyakorlat, +1 vizsgaóra
 • Összesen: 30 óra, és 580 km
 • A gyakorlati oktatás többféle, tetszés szerint választható típusú járművön történhet. (Suzuki Swift, VW Golf, Fiat Punto, Renault Fluence)

Ára:

E-learning távoktató (180 nap és 75 óra): 30 000 Ft
Gyakorlat ára:                                                                           180 000 Ft
Vizsgadíjak:                                                                                  15 600 Ft

Összesen:                                                                                  225 600 Ft

Pótóra díja megegyezik az óradíjjal.

Melléklet „A” kategóriához

Tanfolyamra való felvétel módja:

 • Képzésre az vehető fel, aki a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort 24. életévét betöltötte vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb.
 • Az alapfokú iskolai végzettség meglétéről nyilatkozott, bizonyítványát bemutatta.
 • Az autósiskolával megkötötte a felnőttképzési szerződést
 • Első tandíj részlet befizetése megtörtént.

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

 • Elméleti vizsgát az tehet, aki az egyéb feltételeknek megfelel és a 24. életévét betöltötte vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
 • A tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.
 • Orvosi alkalmassági igazolás leadása vizsgadíj befizetése megtörtént.
 • Kitöltötte a jelentkezési lapot.

A vizsgára jelentkezés feltételeként előírt képzési rész teljesítését a képző szerv igazolja.Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

 • Gyakorlati vizsgára bocsátható, aki a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort, a 24. betöltötte.
 • Elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott és a közlekedési alapismeretek vizsgája érvényes.
 • Meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette.
 • A sikeres járműkezelési vizsga után bocsátható forgalmi vizsgára.
 • Gyakorlati tandíj, és a vizsgadíjak befizetése megtörtént.

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

 • A jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak a vizsgázó eleget tett, a választott kategória vizsgatárgyaiból megfelelt.
 • Az alapfokú iskolai végzettségét hitelt megfelelő hitelt érdemlően igazolta.
 • Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással rendelkezik.

Kötelező óraszám, és minimum levezetett távolság km-ben:

 • Minimum 10 óra rutinpályás gyakorlat (jk.)
 • Minimum 16 óra forgalmi gyakorlat, +1 vizsgaóra
 • Összesen: 27 óra, és 390 km

A gyakorlati oktatás Honda CB-600-as motorkerékpáron történik.

Ára:

E-learning távoktató (180 nap és 75 óra) 30 000 Ft
Gyakorlat ára: 135 000 Ft
Vizsgadíjak: 20 300 Ft

Összesen: 185 300 Ft

Pótóra díja megegyezik az óradíjjal.

Melléklet „A”- 2 éven belüli „A2”-vel kategóriához

Tanfolyamra való felvétel módja:

 • Képzésre az vehető fel, aki a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort 24. életévét betöltötte.
 • Az alapfokú iskolai végzettség meglétéről nyilatkozott, bizonyítványát, érvénes „A2”kategóriás jogosítványát  bemutatta.
 • Az autósiskolával megkötötte a felnőttképzési szerződést.
 • Első tandíj részlet befizetése megtörtént.

Fontos: A 2 évet a sikeres elméleti vizsgától („A1”kategóriás)-tól a sikeres „A” kategóriás forgalmi vizsgáig számolják. Ezen belül kell végezni az utolsó vizsgával.

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

 • Nincs elméleti vizsga.

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

 • Gyakorlati vizsgára bocsátható, aki a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort, a 24. betöltötte.
 • A sikeres járműkezelési vizsga után bocsátható forgalmi vizsgára.
 • Gyakorlati tandíj, és a vizsgadíjak befizetése megtörtént.

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

 • A jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak a vizsgázó eleget tett, a választott kategória vizsgatárgyaiból megfelelt.
 • Az alapfokú iskolai végzettségét hitelt megfelelő hitelt érdemlően igazolta.
 • Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással rendelkezik.

Kötelező óraszám, és minimum levezetett távolság km-ben:

 • Minimum 4 óra rutinpályás gyakorlat (jk.)
 • Minimum 8 óra forgalmi gyakorlat, +1 vizsgaóra
 • Összesen: 13 óra, és 180 km

A gyakorlati oktatás Honda CB-600-as motorkerékpáron történik.

Ára:
Regisztrációs díj: 10 000 Ft
Gyakorlat ára: 65 000 Ft
Vizsgadíjak: 15 700 Ft

Összesen: 90 700 Ft

Pótóra díja megegyezik az óradíjjal.

Melléklet „A” – 2 éven túli „A2”-vel kategóriához

Tanfolyamra való felvétel módja:.

 • Képzésre az vehető fel, aki a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort 20. életévét betöltötte, és legalább 2 éve rendelkezik érvényes „A2”-es jogosítvánnyal.
 • Az alapfokú iskolai végzettség meglétéről nyilatkozott, bizonyítványát bemutatta.
 • Az autósiskolával megkötötte a felnőttképzési szerződést.
 • Első tandíj részlet befizetése megtörtént.

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

 • Elméleti vizsgát az tehet, aki a tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.
 • Vizsgadíj befizetése megtörtént.
 • Kitöltötte a jelentkezési lapot.
 • A vizsgára jelentkezés feltételeként előírt képzési rész teljesítését a képző szerv igazolja.

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

 • Gyakorlati vizsgára bocsátható, aki elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott és a közlekedési alapismeretek vizsgája érvényes.
 • Meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette.
 • A sikeres járműkezelési vizsga után bocsátható forgalmi vizsgára.
 • Gyakorlati tandíj, és a vizsgadíjak befizetése megtörtént.

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

 • A jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak a vizsgázó eleget tett, a választott kategória vizsgatárgyaiból megfelelt.
 • Az alapfokú iskolai végzettségét hitelt megfelelő hitelt érdemlően igazolta.
 • Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással rendelkezik.

Kötelező óraszám, és minimum levezetett távolság km-ben:

 • Minimum 2 óra rutinpályás gyakorlat (jk.)
 • Minimum 6 óra forgalmi gyakorlat,+1 vizsgaóra
 • Összesen: 9 óra, és 120 km.

A gyakorlati oktatás Honda CB-600-as motorkerékpáron történik.

Ára:

E-learning távoktató (180 nap és 75 óra): 30 000 Ft
Gyakorlat ára: 45 000 Ft
Vizsgadíjak: 20 300 Ft

Összesen: 95 300 Ft

Pótóra díja megegyezik az óradíjjal.

Melléklet „A”- 2 éven belüli „A1”-gyel kategóriához

Tanfolyamra való felvétel módja:

 • Képzésre az vehető fel, aki a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort 24. életévét betöltötte.
 • Az alapfokú iskolai végzettség meglétéről nyilatkozott, bizonyítványát, érvénes „A1”kategóriás jogosítványát  bemutatta.
 • Az autósiskolával megkötötte a felnőttképzési szerződést.
 • Első tandíj részlet befizetése megtörtént.

Fontos: A 2 évet a sikeres elméleti vizsgától („A1”kategóriás)-tól a sikeres „A” kategóriás forgalmi vizsgáig számolják. Ezen belül kell végezni az utolsó vizsgával.

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

 • Nincs elméleti vizsga.

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

Gyakorlati vizsgára bocsátható, aki a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort, a 24. betöltötte.

A sikeres járműkezelési vizsga után bocsátható forgalmi vizsgára.

Gyakorlati tandíj, és a vizsgadíjak befizetése megtörtént.

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

 • A jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak a vizsgázó eleget tett, a választott kategória vizsgatárgyaiból megfelelt.
 • Az alapfokú iskolai végzettségét hitelt megfelelő hitelt érdemlően igazolta.
 • Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással rendelkezik.

Kötelező óraszám, és minimum levezetett távolság km-ben:

 • Minimum 6 óra rutinpályás gyakorlat (jk.)
 • Minimum 10 óra forgalmi gyakorlat, +1 vizsgaóra
 • Összesen: 17 óra, és 240 km

A gyakorlati oktatás Honda CB-600-as motorkerékpáron történik.

Ára:

Regisztrációs díj:                                                                 10 000 Ft
Gyakorlat ára:                                                                     85 000 Ft
Vizsgadíjak:                                                                          15 700 Ft

Összesen:                                                                            110 700 Ft

Pótóra díja megegyezik az óradíjjal.

Melléklet „A” – 2 éven túli „A1”-gyel kategóriához

Tanfolyamra való felvétel módja:

 • Képzésre az vehető fel, aki a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort 24. életévét betöltötte. Érvényes 2 évnél régebbi „A1” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik,
 • Az alapfokú iskolai végzettség meglétéről nyilatkozott, bizonyítványát bemutatta.
 • Az autósiskolával megkötötte a felnőttképzési szerződést.
 • Első tandíj részlet befizetése megtörtént.

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

 • Elméleti vizsgát az tehet, aki a tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.
 • Vizsgadíj befizetése megtörtént.
 • Kitöltötte a jelentkezési lapot.

A vizsgára jelentkezés feltételeként előírt képzési rész teljesítését a képző szerv igazolja.

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

 • Gyakorlati vizsgára bocsátható, aki elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott és a közlekedési alapismeretek vizsgája érvényes.
 • Meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette.
 • A sikeres járműkezelési vizsga után bocsátható forgalmi vizsgára.
 • Gyakorlati tandíj, és a vizsgadíjak befizetése megtörtént.

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

 • A jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak a vizsgázó eleget tett, a választott kategória vizsgatárgyaiból megfelelt.
 • Az alapfokú iskolai végzettségét hitelt megfelelő hitelt érdemlően igazolta.
 • Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással rendelkezik.

Kötelező óraszám, és minimum levezetett távolság km-ben:

 • Minimum 4 óra rutinpályás gyakorlat (jk.)
 • Minimum 6 óra forgalmi gyakorlat, +1 vizsgaóra
 • Összesen: 9 óra, és 150 km

A gyakorlati oktatás Honda CB-600-as motorkerékpáron történik.

Ára:

E-learning távoktató (180 nap és 75 óra): 30 000 Ft
Gyakorlat ára: 55 000 Ft
Vizsgadíjak: 20 300 Ft

Összesen: 105 300 Ft

Pótóra díja megegyezik az óradíjjal.

Melléklet „A2” kategóriához

Tanfolyamra való felvétel módja:

 • Képzésre az vehető fel, aki a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort 18. életévét betöltötte vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb.
 • Az alapfokú iskolai végzettség meglétéről nyilatkozott, bizonyítványát bemutatta.
 • Az autósiskolával megkötötte a felnőttképzési szerződés, kiskorú esetében törvényes képviselője azt aláírásával igazolta.
 • Első tandíj részlet befizetése megtörtént.

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

 • Elméleti vizsgát az tehet, aki az egyéb feltételeknek megfelel és a 18. életévét betöltötte vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
 • A tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.
 • Orvosi alkalmassági igazolás leadása vizsgadíj befizetése megtörtént.
 • Kitöltötte a jelentkezési lapot.

A vizsgára jelentkezés feltételeként előírt képzési rész teljesítését a képző szerv igazolja.

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

 • Gyakorlati vizsgára bocsátható, aki a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort, a 18. betöltötte.
 • Elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott és a közlekedési alapismeretek vizsgája érvényes.
 • Meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette.
 • A sikeres járműkezelési vizsga után bocsátható forgalmi vizsgára.
 • Gyakorlati tandíj, és a vizsgadíjak befizetése megtörtént.

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

 • A jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak a vizsgázó eleget tett, a választott kategória vizsgatárgyaiból megfelelt.
 • Az alapfokú iskolai végzettségét hitelt megfelelő hitelt érdemlően igazolta.
 • Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással rendelkezik.

Kötelező óraszám, és minimum levezetett távolság km-ben:

 • Minimum 6 óra rutinpályás gyakorlat (jk.)
 • Minimum 10 óra forgalmi gyakorlat,+1 vizsgaóra
 • Összesen: 17 óra, és 240 km

A gyakorlati oktatás Yamaha XV535-ös motorkerékpáron történik.

Ára:

E-learning távoktató (180 nap és 75 óra): 30 000 Ft
Gyakorlat ára: 85 000 Ft
Vizsgadíjak: 20 300 Ft

Összesen: 135 300 Ft

Pótóra díja megegyezik az óradíjjal.

Melléklet „A2″ – 2 éven belüli „A1”-gyel kategóriához

Tanfolyamra való felvétel módja:

 • Képzésre az vehető fel, aki a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort 18. életévét betöltötte.
 • Az alapfokú iskolai végzettség meglétéről nyilatkozott, bizonyítványát, érvénes „A1”kategóriás jogosítványát bemutatta.
 • Az autósiskolával megkötötte a felnőttképzési szerződést.
 • Első tandíj részlet befizetése megtörtént.

Fontos: A 2 évet a sikeres elméleti vizsgától („A1” kategóriástól) a sikeres „A2”kategóriás forgalmi vizsgáig számolják. Ezen belül kell végezni az utolsó vizsgával.

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

 • Nincs elméleti vizsga.

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

 • Gyakorlati vizsgára bocsátható, aki a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort, a 18. betöltötte.
 • A sikeres járműkezelési vizsga után bocsátható forgalmi vizsgára.
 • Gyakorlati tandíj, és a vizsgadíjak befizetése megtörtént.

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

 • A jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak a vizsgázó eleget tett, a választott kategória vizsgatárgyaiból megfelelt.
 • Az alapfokú iskolai végzettségét hitelt megfelelő hitelt érdemlően igazolta.
 • Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással rendelkezik.

Kötelező óraszám, és minimum levezetett távolság km-ben:

 • Minimum 4 óra rutinpályás gyakorlat (jk.)
 • Minimum 8 óra forgalmi gyakorlat, +1 vizsgaóra
 • Összesen: 13 óra, és 180 km

A gyakorlati oktatás Yamaha XV535-ös motorkerékpáron történik.

Ára:

Regisztrációs díj:                                                                 10 000 Ft
Gyakorlat ára:                                                                     65 000 Ft
Vizsgadíjak:                                                                          15 700 Ft

Összesen:                                                                             90 700 Ft

Pótóra díja megegyezik az óradíjjal.

Melléklet „A2″ – 2 éven túli „A1”-gyel kategóriához

Tanfolyamra való felvétel módja:

 • Az alapfokú iskolai végzettség meglétéről nyilatkozott, bizonyítványát bemutatta.
 • Az autósiskolával megkötötte a felnőttképzési szerződést.
 • Első tandíj részlet befizetése megtörtént.

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

 • Elméleti vizsgát az tehet, aki a tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.
 • Vizsgadíj befizetése megtörtént.
 • Kitöltötte a jelentkezési lapot.

A vizsgára jelentkezés feltételeként előírt képzési rész teljesítését a képző szerv igazolja.

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

 • Gyakorlati vizsgára bocsátható, aki elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott és a közlekedési alapismeretek vizsgája érvényes.
 • Meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette.
 • A sikeres járműkezelési vizsga után bocsátható forgalmi vizsgára.
 • Gyakorlati tandíj, és a vizsgadíjak befizetése megtörtént.

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

 • A jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak a vizsgázó eleget tett, a választott kategória vizsgatárgyaiból megfelelt.
 • Az alapfokú iskolai végzettségét hitelt megfelelő hitelt érdemlően igazolta.
 • Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással rendelkezik.

Kötelező óraszám, és minimum levezetett távolság km-ben:

 • Minimum 2 óra rutinpályás gyakorlat (jk.)
 • Minimum 6 óra forgalmi gyakorlat, +1 vizsgaóra
 • Összesen: 9 óra, és 240 km

A gyakorlati oktatás Yamaha XV535-ös motorkerékpáron történik.

Ára:

E-learning távoktató (180 nap és 75 óra): 30 000 Ft
Gyakorlat ára: 45 000 Ft
Vizsgadíjak: 20 300 Ft

Összesen: 95 300 Ft

Pótóra díja megegyezik az óradíjjal.

Melléklet „A1” kategóriához

Tanfolyamra való felvétel módja:

 • Képzésre az vehető fel, aki a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort 16. életévét betöltötte vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb.
 • Az alapfokú iskolai végzettség meglétéről nyilatkozott, bizonyítványát bemutatta.
 • Az autósiskolával megkötötte a felnőttképzési szerződés, kiskorú esetében törvényes képviselője azt aláírásával igazolta.
 • Első tandíj részlet befizetése megtörtént.

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

 • Elméleti vizsgát az tehet, aki az egyéb feltételeknek megfelel és a 16. életévét betöltötte vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
 • A tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára
 • Orvosi alkalmassági igazolás leadása vizsgadíj befizetése megtörtént.
 • Kitöltötte a jelentkezési lapot.

A vizsgára jelentkezés feltételeként előírt képzési rész teljesítését a képző szerv igazolja.

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

 • Gyakorlati vizsgára bocsátható, aki a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort, a 16 betöltötte.
 • Elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott és a közlekedési alapismeretek vizsgája érvényes.
 • Meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette.
 • A sikeres járműkezelési vizsga után bocsátható forgalmi vizsgára.
 • Gyakorlati tandíj, és a vizsgadíjak befizetése megtörtént.

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

 • A jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak a vizsgázó eleget tett, a választott kategória vizsgatárgyaiból megfelelt.
 • Az alapfokú iskolai végzettségét hitelt megfelelő hitelt érdemlően igazolta.
 • Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással rendelkezik.

Kötelező óraszám, és minimum levezetett távolság km-ben:

 • Minimum 6 óra rutinpályás gyakorlat (jk.)
 • Minimum 10 óra forgalmi gyakorlat,+1 vizsgaóra
 • Összesen: 17 óra, és 240 km

A gyakorlati oktatás Yamaha Ybr 125 motorkerékpáron történik.

Ára:

E-learning távoktató (180 nap és 75 óra): 30 000 Ft
Gyakorlat ára: 85 000 Ft
Vizsgadíjak: 20 300 Ft

Összesen: 135 300 Ft

Pótóra díja megegyezik az óradíjjal.

Melléklet „A1 B-vel” kategóriához

Tanfolyamra való felvétel módja:

 • Képzésre az vehető fel, aki a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott érvényes „B” kategóriás jogosítvánnyal rendelkezik.
 • Az alapfokú iskolai végzettség meglétéről nyilatkozott, bizonyítványát bemutatta.
 • Az autósiskolával megkötötte a felnőttképzési szerződést kiskorú esetében törvényes képviselője azt aláírásával igazolta.
 • Első tandíj részlet befizetése megtörtént.

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

 • Elméleti vizsgát az tehet, aki a tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára
 • Vizsgadíj befizetése megtörtént. Kitöltötte a jelentkezési lapot.
 • A vizsgára jelentkezés feltételeként előírt képzési rész teljesítését a képző szerv igazolja.

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

 • Gyakorlati vizsgára bocsátható, aki elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott és a közlekedési alapismeretek vizsgája érvényes.
 • Meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette.
 • Gyakorlati tandíj, és a vizsgadíjak befizetése megtörtént.

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

 • A jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak a vizsgázó eleget tett, a választott kategória vizsgatárgyaiból megfelelt.
 • Az alapfokú iskolai végzettségét hitelt megfelelő hitelt érdemlően igazolta.
 • Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással rendelkezik.

Kötelező óraszám, és minimum levezetett távolság km-ben:

 • Minimum 1 óra rutinpályás gyakorlat (jk.)
 • Minimum 1 óra forgalmi gyakorlat,+1 vizsgaóra
 • Összesen: 3 óra, és 30 km.

A gyakorlati oktatás Yamaha Ybr 125 motorkerékpáron történik.

Ára:

E-learning távoktató (180 nap és 75 óra): 30 000 Ft
Gyakorlat ára: 15 000 Ft
Vizsgadíjak: 15 600 Ft
Összesen: 60 600 Ft

Pótóra díja megegyezik az óradíjjal.

Melléklet „AM” kategóriához

A tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei:

 • A nem gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetén, írni, olvasni tudás, a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort,
  14. életévét betöltötte vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb.
 • Az autósiskolával megkötötte a felnőttképzési szerződés, kiskorú esetében törvényes képviselője azt aláírásával igazolta.
 • Első tandíj részlet befizetése megtörtént.

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

 • Elméleti vizsgát az tehet, aki az egyéb feltételeknek megfelel és a 14. életévét betöltötte vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
 • A tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el.
 • Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára
 • Kitöltötte a jelentkezési lapot.
 • Vizsgadíj befizetése megtörtént.
 • A vizsgára jelentkezés feltételeként előírt képzési rész teljesítését a képző szerv igazolja.

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

 • “AM” kategóriás járműkezelési vizsgát tehet az is, aki az előírt életkort még nem töltötte be, forgalmi vizsgára azonban csak a 14. életév betöltése után bocsátható. Elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott és a közlekedési alapismeretek vizsgája érvényes
 • Meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette
 • A sikeres járműkezelési vizsga után bocsátható forgalmi vizsgára
 • Gyakorlati tandíj, s a vizsgadíjak befizetése megtörtént.

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

 • A jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak a vizsgázó eleget tett, a választott kategória vizsgatárgyaiból megfelelt.
 • Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított – igazolás.

Kötelező óraszám, és minimum levezetett távolság km-ben:

 • Minimum 4 óra rutinpályás gyakorlat (jk.)
 • Minimum 6 óra forgalmi gyakorlat,+1 vizsgaóra
 • Összesen: 11 óra, és 100 km

A gyakorlati oktatás Yamaha jog mopedon történik.

Ára:

E-learning távoktató (180 nap és 75 óra): 30 000 Ft
Gyakorlat ára: 55 000 Ft
Vizsgadíjak: 11 800 Ft

Összesen: 96 800 Ft

Pótóra díja megegyezik az óradíjjal.